Direktor

Elva Järve Lasteaeda

Töö kirjeldus

 • Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu lasteaia pidaja juhatuse liige.
 • Direktori ülesandeks on tagada lasteaia tulemuslik töö ja juhtida lasteaia tegevust koostöös pidaja juhatuse ja hoolekoguga.
 • Direktor on lasteaia esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.
 • Direktor:
 • Esindab lasteaeda ja tegutseb lasteaia nimel, teeb lasteaia eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisega.
 • Tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise.
 • Tutvustab töötajatele töökorralduse reegleid, töökaitse ja tuleohutuse nõudeid.
 • Koostab lasteaia sisehindamise aruande, esitades selle enne kehtestamist arvamuse andmiseks hoolekogule.
 • Annab oma pädevuse piires käskkirju.
 • On aruandekohustuslik lasteaia hoolekogu ja lasteaia pidaja juhatuse ees, esitades nimetatud organitele ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest.
 • Esitab vajadusel hoolekogu koosseisu lasteaia pidaja juhatusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.
 • Kinnitab lasteaia kodukorra, lasteaia tegevus- ja päevakava.
 • Korraldab lasteaia õppekava korrastamise ja kinnitab õppekava.
 • Moodustab lasteaiarühmad.
 • Korraldab arengukava koostamist ja selle täitmist ning esitab arengukava lasteaia pidaja juhatusele kinnitamiseks.

Kandidaadilt ootame

  Väga hea suhtlemisoskus, loovus, meeskonnatöö oskus, julgus, eestvedamisoskus

 • Haridustase: bakalaureus (valdkond: kasvatusteadus, pedagoogika, haridus).
 • Töökogemus: vähemalt 1 aasta.
 • Juhtimisõigus: B.
 • Arvutioskus: kesktase.

Ettevõte pakub

 • Pidevalt arenevat ja kasvavat meeskonda, kes õpib iseenda ja teiste õnnestumistest ja vigadest.
 • Koostöövestlused töötaja arengu toetamiseks.
 • Koolitusi ja supervisioone.
 • Iga-aastast töötajate rahulolu- ja pühendumuse uuringut, mille tulemusi arvestatakse töökorralduse parandamisel.
 • Põnevaid meeskonnaüritusi vähemalt neli korda aastas: väga head ja tänapäevast töökeskkonda: haigushüvitist alates esimesest haiguspäevast.
 • Paindlikku tööaega ja juhul, kui konkreetne töökoht võimaldab, siis osaliselt kodus töötamise võimalust (nt pühade perioodil).
 • Mentorit tööleasumise järgselt esimeseks kvartaliks.
 • Vähemalt kaks nädalat kogu puhkusest saab kasutada suvel.
 • Vaba päeva 1.septembril 1.klassi astujate ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpetavate laste vanematele ja vanavanematele, tervislikku lõunat kohapeal, sport-ID kaudu sporditoetust, ortopeedilisi jalanõusid asendushooldusvaldkonna ja lasteaia töötajatele.
 • Esmaabi koolitust, võimalust teha ettepanekuid asutuse töö paremaks ja töötajasõbralikumaks korraldamiseks.

Lisainfo

  Motivatsioonikiri teemal “Minu nägemus lapse- ja peresõbralikust lasteaiast” Koormus – 30 tundi nädalas.

 • Töö asukoht: Eesti
 • Kandideerimisdokumendid: CV, motivatsioonikiri
 • Ettevõte: Sihtasutus Elva Laste- ja Perekeskus
 • Kontakt: Gerda Kiipli-Hiir, juhatuse liige, 53749121, gerda.kiipli@elva.ee
 • Tööleasumine niipea kui võimalik.

 • Asukoht:
  Eesti
 • Töötasu:
  kokkuleppel
 • Töösuhe:
  Osalise tööajaga
 • Lisatud:
  2 nädalat tagasi
 • Kategooria:
  Tervishoid / Sotsiaaltöö
 • Tähtaeg:
  31/07/2019
 • Free spots:
  1