Tartu Ülikooli Kliinikum SA

Kliinikumi visioonist lähtuvalt on Kliinikumi missioon kui kõige üldisem eesmärk: "Kliinikumi missioon on tagada Eesti meditsiini kestmine ja areng läbi kõrgetasemelise integreeritud ravi-, õppe- ja teadustöö."

0

0%
On rahul
juhtimiskvaliteediga
0%
Soovitaksid seda
ettevõtet oma sõbrale
× Sinu hinnang loeb!
Kuidas hindaksid antud ettevõtet?
Ei ole rahul Väga rahul
Kuidas oled rahul juhtimiskvaliteediga?
Ei ole rahul Väga rahul
Kas soovitaksid ettevõtet oma sõbrale?
Ei Jah
Plussid


Miinused


Sinu seos ettevõttega
Man Dog

Kliinikum on Eesti meditsiini lipulaev.

Kliinikumi visioonist lähtuvalt on Kliinikumi missioon kui kõige üldisem eesmärk: “Kliinikumi missioon on tagada Eesti meditsiini kestmine ja areng läbi kõrgetasemelise integreeritud ravi-, õppe- ja teadustöö.”


EESMÄRGID

Olles tervishoiuasutus ja baas Tartu Ülikooli õppe-teadustööle, on Kliinikumi eesmärgiks oma vara valitsemise ja kasutamise kaudu kõrgetasemelise arstiabi osutamine ning koostöös Tartu Ülikooli arstiteaduskonnaga arstidele ja muule meditsiinipersonalile diplomieelse ning -järgse välja- ja täiendõppe andmine ning meditsiinialane teadustöö.


Oma eesmärgi saavutamiseks kliinikum:

•osutab statsionaarset ja ambulatoorset arstiabi ja sellega seonduvaid teisi tervishoiuteenuseid kõigile Eesti Vabariigi kodanikele ning Eesti Vabariigis viibivatele teistele isikutele seadustes ja lepingutes ettenähtud tingimustel ja ulatuses;
•osutab tervishoiu- ja oma eesmärgiga kooskõlas olevaid muid teenuseid vastavalt sõlmitud lepingutele;
•tagab tervishoiuteenuste osutamise kõrge kvaliteedi; teostab vajadusel ekspertiise;
•töötab välja, täiustab ja aprobeerib uusi diagnostika- ja ravivõtteid, aprobeerib uusi ravimeid;
•teeb koostööd tervishoiu alal tegutsevate teiste institutsioonidega Eestis, tervishoiu- ja sotsiaaltöötajate kutseliitudega ja teiste vabatahtlike ühendustega ning samas valdkonnas tegutsevate rahvusvaheliste organisatsioonidega;
•annab Kliinikumis korraldatava meditsiinialase õppe- ja teadustöö tagamiseks kooskõlas Kliinikumi ja Tartu Ülikooli vahel sõlmitava lepinguga Tartu Ülikoolile kasutada õpperuume, võimaldab Tartu Ülikooli arstiteaduskonna põhikohaga kliinilise eriala õppejõudude töötamise Kliinikumis praktiseerivate arstidena ning loob ja arendab koostööd teiste riikide ülikoolide baastervishoiuasutustega;
•viib läbi tervishoiualaseid uuringuid ja teeb tervishoiualast metoodilist tööd;
•tagab tervishoiuteenuste osutamiseks vajalike tervisekaitseliste, töötervishoiu- ja tööohutusalaste tingimuste täitmise;
•loob Kliinikumi tegevuseks ja eesmärgi täitmiseks vajaliku materiaal-tehnilise baasi ja infrastruktuuri, tagab selle töö ja arengu;
•on tööandjaks oma töötajatele;
•peab raamatupidamislikku, statistilist ja muud arvestust;
•arendab töötajate erialase, loomingulise-, kultuurilise- ja sportliku eneseteostuse võimalusi, tõstes selle kaudu tööalase tegevuse efektiivsust

tööpakkumist

Tartu Ülikooli Kliinikum SA

Laotööline

€ 715
Tähtaeg: 16/03/2020
€ 715

SALVESTA
Tartu Ülikooli Kliinikum SA

Valvur

kokkuleppel
Tähtaeg: 16/03/2020
kokkuleppel

SALVESTA
Tartu Ülikooli Kliinikum SA

Toiduvedaja

€ 715
Tähtaeg: 08/03/2020
€ 715

SALVESTA