KUNDA NORDIC TSEMENT AS

AS Kunda Nordic Tsement on 147aastase ajalooga ettevõte, mis kuulub praegu rahvusvahelise kontserni HeidelbergCement Group koosseisu, kus töötab ligikaudu 62 000 inimest 60 erinevas riigis. Kunda Nordic Tsement toodab ehitustsementi ja lubjakivikillustikku ning pakub sadamateenuseid.

0

0%
On rahul
juhtimiskvaliteediga
0%
Soovitaksid seda
ettevõtet oma sõbrale
× Sinu hinnang loeb!
Kuidas hindaksid antud ettevõtet?
Ei ole rahul Väga rahul
Kuidas oled rahul juhtimiskvaliteediga?
Ei ole rahul Väga rahul
Kas soovitaksid ettevõtet oma sõbrale?
Ei Jah
Plussid


Miinused


Sinu seos ettevõttega
Man Dog

Juhtimispoliitika

KNT integreeritud juhtimissüsteem hõlmab keskkonna-, kvaliteedi-, töötervishoiu ja tööohutuse-, energia- ning personalijuhtimissüsteeme. Ettevõtte juhtimispoliitika peaeesmärkideks on ellu viia oma ärikontseptsiooni ja visiooni ning koordineeritult suunata strateegilisi tegevusvaldkondi. Me järgime tingimusteta, alati ja igas meie tegevuses siseriiklikke ja Euroopa Liidu asjakohaseid õigusakte ning asjakohaseid HeidelbergCement Groupi poliitikaid ja suuniseid.

Meie kvaliteedialane tegevus peab kindlustama, et tarnime tooteid ja teenuseid, mis tagavad klientidele parima võimaliku lahenduse. Selleks, et kliendid peaksid meid parimaks võimalikuks tarnijaks turul, jälgime nende vajadusi ja ootusi ning proovime leida optimaalseimaid lahendusi. Tarnime tooteid ja teenuseid vastavalt lepingulistele kohustustele. Kõik meie tooted ja teenused vastavad kehtestatud standarditele.

Meie keskkonnaalane tegevus lähtub jätkusuutliku ressursikasutuse põhimõtetest, kasutades loodusressursse säästlikult ja asendades neid võimalusel alternatiivsete materjalidega. Meie eesmärk on pidevalt vähendada keskkonna mõjutamist ning seetõttu parendame järjepidevalt keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust. Keskkonna kaitsmine ja jäätmete vähendamine on meie järjepidev kohustumus.

Meie energiaalane tegevus peab tagama jätkuva energiatulemuslikkuse parendamise, kulude vähenemise ja energiatõhususe valdkonna investeeringute optimeerimise. Meie tegevus energia valdkonnas aitab kaasa loodusressursside säilitamisele ning keskkonna- ja kasvuhoonegaaside vähendamisele.

Meie töötervishoiu- ja tööohutuse alane tegevus peab tagama, et meie töötajad ja kõik ettevõttega seotud isikud tegutsevad moel, mis aitab tõsta turvalisust, riske vähendada ja õnnetusi ära hoida. Me nõuame, et meie tegevusega kaasneks ümbritsevale elukeskkonnale ja inimestele võimalikult väike oht. Me oleme teadlikud meie tegevusega kaasneda võivatest riskidest ning suudame neid ära hoida ja hallata.

Meie personalialane tegevus peab kindlustama, et töötajate ja kõigi teiste ettevõttega seotud isikute teadmiste ning kogemuste tase võimaldab ettevõtte poolt seatud eesmärke ja juhtimispõhimõtteid ellu viia. Meie töökorraldus tagab ülesannete, kohustuste ja õiguste selge jaotuse ning organisatsioonist ja juhtimisest arusaama. Seatud eesmärkide saavutamiseks tagame oma personali piisava motiveerituse.

KNT integreeritud juhtimissüsteemi arendamine ja selle mõjususe järjepidev parendamine on ettevõtte kõikide töötajate õigus ja kohustus. Kontrolli süsteemi toimimise ja arendamise üle teostab juhtkond, kes eraldab selleks vajalikud ressursid ja tagab informeerituse. Ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamiseks viiakse regulaarselt läbi riskide ja võimaluste ning sisemiste ja välimiste toimimistingimuste analüüs. Samuti jälgitakse pidevalt asjakohaste huvipoolte ootusi ja vajadusi.